icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Rus og psykisk helsetjeneste

Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet. Det kan være hjelp til å finne sosiale aktiviteter, råd og veiledning til både deg og dine pårørende, samtalegrupper med mer.

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Rus og psykisk helsetjeneste

Tema

- Helse og sosial

Beskrivelse

Hvilke tilbud har vi i tjenesten:

*Støttesamtaler/samtalebehandling med psykisk helsearbeider/psykolog .

*Oppfølging av ruskonsulent i form av blant annet motivasjonssamtaler, henvisninger til spesialisthelsetjenesten for LAR, avgiftning og behandling, samarbeid med andre instanser samt koordinering av ansvarsgrupper.

*Samtaletilbud til pårørende til mennesker med rusutfordringer eller psykiske lidelser

*Aktivitetssenter  med tilbud på dagtid og noe på kveldstid

*Ambulerende tjenester, dvs hjemmebesøk med fokus på praktisk bistand og opplæring

* Personalbaser tilknyttet boliger, dvs lettere tilgjengelig hjelp, dersom utfordringene tilsier et slikt behov

*Vi holder jevnlige  kurs :

Mestring av depresjon (KID)

Mestring av angst

Pårørendekurs

Kursene annonseres på kommunens nettsider og i lokalavisene.

Målgruppe

Mange kan oppleve funksjonstap som følge av rus- eller psykisk helseutfordringer, i kortere eller lengre perioder i livet. På disse sidene gir vi deg informasjon om kommunens tilbud til deg med rus og psykiske helseplager, og til deg som er pårørende. 
Tilbudet ved rus og psykisk helsetjeneste er for alle som bor eller oppholder seg i Ås kommune, og er over 18 år.

Er du under 18 år kan du kontakte helsestasjonen for ungdom for å få hjelp. Her er link til nettsiden deres:  https://www.as.kommune.no/helsestasjon-ungdom-og-studenter.350280.no.html

Mål:

Enhet for rus og psykisk helse hjelper mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer, slik at du i størst mulig grad mestrer hverdagen. Tilbudet blir tilpasset dine behov og utformet sammen med deg.

Kriterier/vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

aaa

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hvordan søker du om hjelp fra oss:

Du kan henvende deg selv via telefon, komme innom kontoret i Moerveien 10  eller sende søknadsskjema. Her er en link til nettsiden med søknadsskjema:  SøknadsskjemaSkjemaet skriver du ut og sender i posten.

Du kan også bli henvist hit av din fastlege eller få hjelp fra pårørende,  andre hjelpere i kommunen eller andre helsetjenester.

Våre tjenester er gratis.

Vi er ikke en akutt-tjeneste, så hvis du er i en situasjon hvor det haster å få hjelp, må du ta kontakt med fastlegen din, Follo Akutt Team (telefon 67 96 50 00) eller legevakt (telefon 116 117).

Skjema

Hvordan får du kontakt med oss:

Telefon:  64 96 25 90

Post: Rus og psykisk helsetjeneste, postboks 195, 1431 Ås

Mail: post@as.kommune.no  (Vi ber om at du ikke sender oss sensitiv informasjon per mail)

Besøksadresse:  Moerveien 10 1430 Ås, åpent 8.00-15.30 på hverdager

Serviceerklæring - rus og psykisk helsetjeneste
Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-05-23 14:30