icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Grunnskolen - fellesinformasjon
  

Retningslinje for permisjon fra pliktig opplæring i grunnskolen

Den 26.02.2014 vedtok hovedutvalg for oppvekst- og kultur retningslinje for permisjon fra pliktig opplæring i grunnskolen i Ås. 

In English

Retningslinje for permisjon fra pliktig opplæring i grunnskolen
Gjeldende fra 01.08.2014

Retningslinjen er forankret i opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, første, andre og femte ledd, og opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa.

 

1. Målgruppe og innhold
Denne retningslinjen for behandling av søknader om permisjon fra opplæringen omfatter alle elever i grunnskolen i Ås kommune.

Retningslinjen skal ikke benyttes ved fravær av helsemessige grunner.


2. Permisjonsbestemmelsen
Permisjonsbestemmelsen i opplæringsloven § 2-11 er delt i to ledd. Første ledd omfatter permisjoner eleven ikke har krav på, og andre ledd permisjoner eleven etter søknad har krav på.

2.1 Permisjon eleven ikke har krav på
For elever som ikke er omfattet av opplæringsloven § 2-11 andre ledd, gjelder kun første ledd der det slås fast at:

(…)”Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.”(…)

Skolen skal gjøre en todelt vurdering. Skolen må først ta stilling til om det er forsvarlig at eleven får permisjon. Dersom skolen kommer til at det ikke er forsvarlig å innvilge permisjon, skal søknaden avslås. Hvilke momenter som kan være sentrale i forsvarlighetsvurderingen, er beskrevet i punkt 5.

Dersom skolen finner at det er forsvarlig å innvilge permisjon, skal skolen deretter vurdere om eleven faktisk kan få permisjon. Dersom skolen kommer til at de ikke kan innvilge permisjon, skal søknaden avslås. Retningslinjene for dette er beskrevet i punkt 6.


2.2 Permisjon eleven har krav på
Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har etter søknad, rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager. Det er regulert i § 2-11 andre ledd:

(…)”Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.”(…)

Ved avgjørelsen om at vilkårene for nødvendig opplæring er oppfylt, skal det legges vekt på hvilken planlagt opplæring eleven går glipp av på skolen og hvordan det vil bli kompensert fra foreldrenes side. Dersom foreldrene opplyser at det ikke vil bli gitt opplæring under permisjonen, eller rektor vurderer planlagt undervisning som utilstrekkelig for at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter endt permisjon, skal permisjonssøknaden allikevel avslås da forutsetningen for permisjonen da ikke er tilstede.
 

3. Permisjonens varighet
Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to sammenhengende uker (10 skoledager), er ufravikelig.

4. Vedtaket
Vedtak om permisjon fra den lovpålagte opplæringen er et enkeltvedtak, og vedtaksfullmakten er delegert til skolens rektor.

5. Forsvarlighetsvurderingen
Innvilgelse av en søknad om permisjon forutsetter at rektor finner det forsvarlig at eleven er borte fra skolen i et kortere tidsrom (se punkt 3).

Relevante momenter ved forsvarlighetsvurderingen er blant annet:

Skolens/Elevens undervisningsopplegg i permisjonstiden
Det stilles ikke krav om at undervisning som gis under permisjon skal være tilsvarende den som gis på skolen i samme periode, men den bør ha et slikt innhold at eleven kan følge skolens undervisning ved endt permisjon. Skolen vil ikke gi eleven et leksetilbud i permisjontiden. Den opplæringen eleven mister i forbindelse med permisjon etter § 2-11 har eleven ikke rett til å få erstattet senere.

 Lengden på ønsket permisjonen
Det skal i hovedregelen ikke innvilges permisjon i mer enn fem sammenhengende skoledager. Dersom gode grunner taler for å innvilge en lengre permisjon, kan det uansett ikke innvilges permisjon i mer enn to sammenhengende uker (jf. opplæringsloven § 2-11 første ledd).

Elevens permisjonshistorikk
Tidligere innvilget permisjon i samme skoleår kan gjøre en ny permisjon uforsvarlig og medføre avslag på søknad.
 

6. Retningslinje for vurdering av permisjonssøknader
Retningslinjen sier når skolen ikke skal innvilge permisjon, og når skolen kan innvilge permisjon, forutsatt at dette er forsvarlig

  1. Det skal i grunnskolen i Ås ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av:
  • statlige kartleggingsprøver
  • nasjonale prøver
  • tentamener, muntlig og skriftlig
  • eksamener, muntlig og skriftlig (Det vil si at for 10. trinn skal det ikke innvilges permisjoner fra 15. april og ut skoleåret.)
  1. Det skal normalt ikke innvilges permisjon den første uken i skoleåret. Dette gjelder alle klassetrinn.
  2. Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie.
  3. Det kan innvilges permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis permisjon til samlinger eller lignende, men kun til selve konkurransen og nødvendig reise til og fra konkurransestedet.
  4. Det kan innvilges permisjon til ulike familiebegivenheter. Det kan også gis permisjon ved alvorlig sykdom, dødsfall eller begravelser i den nærmeste familie. Permisjon etter denne bestemmelsen kan gis i perioder der det er forberedelse til eller gjennomføring av prøver som nevnt i bokstav a), og ved skolestart som nevnt i bokstav b).

7. Behandling av ugyldig fravær i grunnskolen
Dersom elever er borte fra opplæringen i lengre tid enn det er innvilget permisjon for, eller er borte uten innvilget permisjon, er dette å anse som udokumentert fravær. Elever som er borte mer enn to uker (gjelder ikke ved helsemessige grunner) skrives ut av skolen, og plassen fristilles andre elever. Se også Utdanningsdirektoratets veileder for skoler og skoleeier - Barn som ikke møter på skole, jfr. brev til kommunene fra Utdanningsdirektoratet 12.7.2011.


8. Saksgang ved søknad om permisjon
Alle søknader om permisjon sendes elektronisk, og besvares ved den enkelte skole. Søknad om permisjon skal være skolen i hende i god tid før permisjonsperioden. Dersom hele eller deler av en permisjonssøknad avslås, skal dette begrunnes. Ved avslag på permisjon skal foresatte skriftlig opplyses om klagerett og
klagevilkår, jfr. forvaltningsloven §§ 28, 29 og 30.
Dersom foresatte klager på vedtaket, skal klagen først behandles på nytt på skolen, og ved opprettholdelse av vedtak, skal den oversendes til oppvekst- og kultursjefen.

Ønsker du å søke permisjon for ditt barn gjør du det her