icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Aktuelt   ›   Sentrumsutvikling   ›   Om planarbeidet

Om planarbeidet

I mars 2015 vedtok kommunestyret et planprogram for en områdereguleringsplan for Ås sentralområde som skal vise rammene og være retningsgivende for den videre sentrumsutviklingen.

Tips en venn Skriv ut

Bakgrunn
Bakgrunnen for vedtaket er at Ås og Ås sentrum er i vekst. Follobanen, og et nytt og større universitet, vil gi ringvirkninger som utvilsomt berører tettstedet.  Dette er bakgrunnen for at Ås er pekt ut som en av seks regionale byer i Akershus. Områdereguleringsplanen skal sørge for at tettstedet er rustet for denne utviklingen, og at den forventede veksten bidrar til å styrke sentrum


Mål
Målet med planarbeidet er å skape gode rammer for et voksende tettsted som vil utgjøre et sentralt knutepunkt i regionen. Planen skal være et verktøy for å knytte tettstedet tettere sammen med Campus-området og utvikle Ås i retning av et bærekraftig og kompakt tettsted med både urbane og rurale kvaliteter, samt gode forbindelser til den øvrige regionen.

 

Avgrensing
Områdeplanen omfatter:

  • Sentrumskjernen, som er det området mange tenker på som Ås sentrum i dag.

  • 3 sentrumsnære bebygde områder: Kaja, Søråsteigen og området øst for jernbanelinja og vest for fv 152

  • 3 ubebygde sentrumsnære områder: Søråsjordet, Moerjordet og Åsmåsan

En viktig oppgave i planarbeidet er å peke ut hvilke av disse områdene som egner seg for en tettere bebyggelse og nye sentrumsfunksjoner.

Sentralområdet_532x420.png

 

Hva er en områdereguleringsplan?
En områdereguleringsplan brukes der kommunen ser behov for å legge rammer for videre planlegging, utvikling og bygging i et større område (Jfr §12-2 i plan- og bygningsloven).
 

Prosess
Planprogram                                                                                Vedtatt i 2015
Utredningsperiode                                                                       Februar 2016 – april 2017
Forslag til områdereguleringsplan behandles første gang
i Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)                                    August
Høring og medvirkningsmøter                                                     Oktober - januar
Endelig behandling i HTM og kommunestyret                             Mai 2018

 

Kontakt
Ellen Grepperud, plan- og utviklingssjef
Telefon: 64 96 20 71, mobil: 994 42 252
E-post: Ellen.Grepperud@as.kommune.no

Magnus Ohren, prosjektleder for sentrumsutviklingen
Telefon: 64 96 24 06
E-post: Magnus.Ohren@as.kommune.no