icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Reguleringsplaner   ›   Innspill/Høringer/Offentlig ettersyn
Forslag til reguleringskart Trosterud Nordre

Forslag til reguleringskart Trosterud Nordre

Offentlig ettersyn - Forslag til reguleringsplan for hestesenter på Trosterud Nordre

Forslag til reguleringsplan for hestesenter på Trosterud Nordre er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Tips en venn Skriv ut

Hensikten med planen er å utvide/formalisere dagens bruk med et nytt ridesenter med stall og driftsbygning, samt opprette 4 nye boligtomter. Innenfor planområdet er det også avsatt mellomlager for gjødselsdeponi og et deponi for stein- og jordlager. Planforslaget er utarbeidet av Jotunheimen arkitektkontor.

Planområdet er på ca. 140 dekar og er lokalisert vest for E6, på vestsiden av Årungen. Forslaget er i gjeldende kommuneplan avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål, men det er gitt dispensasjon for tiltaket under forutsetning om at det utarbeides reguleringsplan for området.

Planforslaget kan ses i vedlegg under, eller ved kommunens Servicetorg på Rådhuset, Skoleveien 1.

Eventuelle bemerkninger til planforslaget sendes:
Ås kommune, Plan og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås innen 1. februar 2016.

Eller bruk helst elektronisk høringsskjema, velg riktig sak i nedtrekksmenyen på side to i skjemaet.

Vedlegg:

Saksutskrift med saksfremlegg R-285 Detaljreguleringsplan for hestesenter - Trosterud Nordre
Vedlegg 1. Reguleringskart, datert 01.07.2015
Vedlegg 2. Reguleringsbestemmelser, datert 01.07.2015
Vedlegg 3. Planbeskrivelse, datert 01.07.2015
Vedlegg 4. ROS-analyse, datert 12.05.2015
Vedlegg 5. Deponiplan med terrengprofiler, datert 02.04.2014