icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Grunnskolen - fellesinformasjon
  

Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune

Kommunestyret vedtok 21. juni 2017 ny forskrift om skoletilhørighet.

Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune
Vedtatt i kommunestyret 21.06.2017 Ås kommune 2.jpg
 

1.0 Lovhjemmel

Forskriften er hjemlet i opplæringsloven § 8-1 første ledd:
″Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til″.

Det er ikke fritt skolevalg i Ås kommune. Forskrift om skoletilhørighet avgjør hvilken skole eleven tildeles plass ved, ut i fra elevens adresse. Forskrift om skoletilhørighet skal sikre at elever tildeles skoleplass i tråd med opplæringsloven § 8-1 og sørge for god kapasitetsutnyttelse av kommunens skolebygg. Den skal også gi elever, foresatte og skolene god forutsigbarhet.

2.0 Skolekretser

I Ås kommune er det 7 skolekretser: Brønnerud, Nordby, Kroer, Rustad, Sjøskogen Solberg og Åsgård skolekrets. De elevene som sogner til Brønnerud, Åsgård, Rustad og Kroer skole får skoleplass ved Ås ungdomsskole på 8. trinn. De elevene som sogner til Nordby, Sjøskogen og Solberg skole får skoleplass ved Nordbytun ungdomsskole på 8. trinn. 

Skoletilhørighet defineres ut fra elevens folkeregistrerte adresse, der veien eleven bor i bestemmer hvilken skole eleven skal innskrives på. Ut i fra veinavn/ stedsnavn gir vedlegget til denne forskrift, ″Skoletilhørighet etter veinavn″, en oversikt over hvilken skole eleven tildeles plass ved.

3.0 Tildeling av skoleplass

Rektor fatter vedtak om skoleplass. Foresatte melder selv barnet som skal begynne på 1. trinn inn i skolen, etter å ha mottatt brev fra den skolen eleven sogner til. Innmeldingen gjøres via kommunens elektroniske innmeldingsskjema. Dette gjøres i november/ desember året før skolestart. På bakgrunn av innmeldingsskjemaet fatter rektor vedtak om skoleplass ut barnetrinnet. Elever som flytter til kommunen i løpet av året, tildeles plass fortløpende ut i fra adresse registrert i folkeregisteret.

Tildeling av skoleplass iht opplæringsloven § 8-1 er i medhold av forvaltningsloven et enkeltvedtak og kan påklages. Klagefristen er tre uker regnet fra det tidspunkt brevet er mottatt, jf. fvl. §§ 28 og 29. En eventuell klage må være skriftlig og begrunnet, og den skal sendes til skolen (den som har gjort vedtaket). Dersom rektor ikke finner å kunne ta klagen til følge, vil klagen bli oversendt oppvekst- og kultursjefen i Ås. Klageorganet er Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.

4.0 Fulle alderstrinn – Kapasitetsutnyttelse av kommunens skolebygg

Enkelte klassetrinn ved noen av kommunens grunnskoler kan tidvis være fulle. Dersom antallet elevplasser på alderstrinnet er fullt, vil enkeltelever få tildelt skoleplass ved en annen skole enn den eleven/ene sogner til etter adresse. Alternativ skole velges ut i fra ledig kapasitet ved naboskolene. Hvilke elever som får plass ved skolen de etter adresse sogner til, velges ut i fra disse kriteriene i prioritert rekkefølge:

  1. Søsken på samme skole som har samme folkeregistrerte adresse.
  2. Geografisk avstand fra elevens folkeregistrerte adresse og til skolen.
    Dersom to eller flere elever har lik avstand til skolen, vil det også tas hensyn til trafikale forhold og avstand til alternativ skole.

All saksbehandling i tilfeller med fulle alderstrinn gjøres av oppvekst- og kultursjefen.

5.0 Skolebytte – Ønske om å gå på annen skole enn den eleven hører til

Elevers/ foresattes rett til å søke om skolebytte er hjemlet i opplæringsloven § 8-1 tredje ledd: ″Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til″.

Søknad om skolebytte behandles av oppvekst- og kultursjefen. Det gjøres individuell saksbehandling av hver søknad, og den behandles ut i fra følgende kriterier, i prioritert rekkefølge:

  1. God kapasitetsutnyttelse og hensiktsmessig fordeling av elever i kommunens skolebygg.

  1. Elevens dokumenterte særskilte behov, hvor valg av skole har vesentlig betydning for elevens skolegang.
  2. Foresattes ønske om at søsken skal gå på samme skole.
  3. Geografiske og trafikale forhold

Søknad om skolebytte sendes til:
Ås kommune, oppvekst og opplæring
Postboks 195
1431 Ås

6.0 Vedlegg
Tilhørende denne forskrift er vedlegget Skoletilhørighet etter veinavn″.