Ås rådhus

Ås rådhus

  

Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplan og forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Kommunestyret i Ås vedtok i møte 19.03.2014 oppstart av arbeid med kommuneplan 2015-2027.

Kommunestyret i Ås vedtok i møte 19.03.2014 oppstart av arbeid med kommuneplan 2015-2027, samt at planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 og § 11-13.

Ås kommune ønsker med dette å invitere offentlige myndigheter, private aktører samt lag og foreninger til å komme med innspill til forslag til planprogram og forslag til arealbruksendringer.

Både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel inngår i arbeidet med kommuneplanen, der planprogrammet setter premisser for arbeidet. Planprogrammet beskriver planprosessen med fremdriftsplan og opplegg for medvirkning. Revidert planprogram skal vedtas i juni 2014. I løpet av høsten 2014 utarbeides planforslag til samfunnsdelen og arealdelen.  Det tas sikte på at endelig kommuneplan vedtas våren 2015.

Høringsinnspill til planprogrammet og forslag til arealbruksendringer kan sendes inn via vårt elektroniske høringsskjema, velg sak 14/00713 på side 2 i skjemaet, som post til Ås kommune ved Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 195, 1431 Ås eller til post@as.kommune.no innen 10.05.2014.

Innspillene merkes «Innspill til kommuneplan 2015-2027».

Plan- og utviklingssjefen i Ås

Vedlegg:

  1. Saksprotokoll
  2. Forslag til planprogram