icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Omsorgsovertakelse

Det offentlige overtar omsorgen for et barn når foreldrene på en eller annen måte ikke har kunnet gi god nok omsorg til barnet.

 • Generelt om tjenesten

  Alternativt navn

  Fylkesnemnd

  Beskrivelse

  Det offentlige overtar omsorgen for et barn når foreldrene på en eller annen måte ikke har kunnet gi god nok omsorg til barnet. Det må være nødvendig å overta omsorgen ut fra den situasjonen barnet befinner seg i. Det er fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som gjør vedtak om omsorgsovertakelse. Et slikt vedtak kan ikke treffes hvis det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak. 

  Kort tid etter en omsorgsovertakelse skal barnevernstjenesten kontakte foreldrene og tilby veiledning og oppfølging. Barnevernstjenesten kan foreslå hjelpetiltak for å bedre foreldrenes omsorgsevne slik at en framtidig tilbakeføring av barnet kan bli mulig.

  Foreldrene kan kreve at vedtaket om omsorgsovertakelse bringes inn for tingretten til rettslig prøving.

  Det kan oppnevnes talsperson for å sikre at barnet blir hørt i saker som skal behandles av fylkesnemnda. Talspersonen skal være talerør for barnet, og skal være uavhengig av barnevernstjenesten og barnets foreldre.

  Når barneverntjenesten har utredet saken og besluttet omsorgsovertakelse, sendes saken til Fylkesnemnda for sosiale saker. Det er bare Fylkesnemnda som har myndighet til å treffe vedtak om omsorgsovertakelse jfr. § 7-2 i bvl. Barn som det er vedtatt omsorgsovertakelse for kan plasseres i fosterhjem eller institusjon, § 4-12 jfr. § 4-22 i bvl.
  Når fylkesnemnda gjør et slikt vedtak, skal den i tillegg fastsette en samværsordning mellom barnet og foreldrene, jfr. § 4-19 i bvl. Ordningen skal være til barnets beste. Selv om foreldrene ikke makter å ha omsorg for barnet, er det som regel verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barneverntjenesten kan bestemme at andre enn foreldrene også skal ha rett til samvær med barnet jfr. § 4-19 i bvl.

  Kriterier/vilkår

  Kriterier for omsorgsovertakelse kan være 

  • at det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler i den personlige kontakten og tryggheten som det trenger etter sin alder og utvikling
  • at foreldrene ikke sørger for at et sykt eller funksjonshemmet barn får dekket sitt behov for behandling og opplæring
  • at barnet blir mishandlet 

   

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt barnevernloven § 4-12 - vedtak om å overta omsorgen for et barn

  Lover

  Barnevernloven

  Forskrifter

  Forskrift om barnets talsperson i fylkesnemndsaker

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Den kommunale barnevernstjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ som normalt ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av to sakkyndige medlemmer og to lekfolk.

  Klagemulighet

  Saken kan bringes inn for rettssystemet etter at fylkesnemnda har fattet vedtak om omsorgsovertakelse, jfr. §9-10, første ledd i Lov om sosiale tjenester og §§ 2e og 28 i fvl.

  Partsrettigheter jfr. § 2e i fvl.
  I Bistand av advokat jfr. § 12 i fvl. En part har rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen.

  Bistand av advokat jfr. § 12 i fvl.
  En part har rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen.

   

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:NAV Ås mottak
  Telefon:55 55 33 33
  Epost:nav.as@nav.no
  Postadresse:Postboks 144, 1431 Ås
  Besøksadresse:Moerveien 2

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:NAV Ås mottak
  Telefon:55 55 33 33
  Telefaks:67 25 73 31
  Epost:nav.as@nav.no
  Postadresse:Postboks 144, 1431 Ås
  Besøksadresse:Moerveien 2
  Åpningstid:NAV har åpent for uplanlagte møter mandag, onsdag og fredag mellom klokken 12.00 - 14.00.
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-06 10:35