Logo Ås kommune

Logo Ås kommune

  

Kommunedelplan for E18 Akershus grense – Vinterbro vedtatt

Ås kommunestyre vedtok planen i sitt møte den 12.09. Statens vegvesen kan dermed starte reguleringsarbeidet.

Ås kommunestyre fattet i møte 12.09.2012 følgende vedtak:
«I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 11-4 og 11-15, vedtas Kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 Akershus grense-Vinterbro, datert 24.05.2012, med alternativ 3A-4 som fremtidig korridor for E18 fra Ski grense til Nygårdskrysset. Som følge av vedtaket kan Statens vegvesen starte arbeidet med reguleringsplan for den totale strekningen fra Ski grense til Vinterbro.»
 
Saksutredning med vedlegg og protokoll finnes på kommunens nettside: http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-2-halvaar-2012.5025832-99329.html#p12 under “2012 09 12 Kommunestyret”.