icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Organisasjon

Kommunalteknisk avdeling

Kommunalteknisk avdeling er en av tre avdelinger ved teknisk etat. Kommunalteknisk avdeling er ansvarlig for drift, vedlikehold, planlegging og utbygging av kommunale anlegg for vei, park, idrett, friluftsliv, vann og avløp samt renovasjon.

Tips en venn Skriv ut

Seksjon for vei

Seksjon for vei har ansvaret for daglig drift og vedlikehold av det kommunale veinettet i Ås kommune. Det kommunale veinettet omfatter ca. 120 km kjørevei (hvorav ca. 85 % er asfalterte veier) og ca. 27 km gang- og sykkelveier. Seksjonen har også ansvaret for en del parkeringsplasser, samt ca. 2500 veilyspunkter. Kommunen har totalt ca. 8 mill. kr. til drift og vedlikehold av kommunale veier.

Daglig drift og vedlikehold omfatter brøyting, strøing, grøfting, mindre asfaltreparasjoner, høvling, grusing, lapping og støvdemping av grusveier, forberedende arbeider før asfaltering (grøfting, etablering av stikkrenner, masseutskifting, tilføring av nye masser), feiing (så langt vi rekker med det utstyret vi har), kantslått, oppsetting av nye skilt, samt utskifting av gamle, beskjæring av trær og busker, ettersyn og tømming/spyling av sandfang og stikkrenner, oppmerking p-plasser og fartsmålinger. Ca. 70 % av vintervedlikeholdet (brøyting og strøing) er konkurranseutsatt. Videre er asfaltering og veilysdrift konkurranseutsatt. Seksjonen kjøper også enkelte tjenester innen veioppmerking og tømming av sandfang. Utenom dette utføres alt arbeidet av egne engasjerte ansatte.

Seksjon for park, idrett og friluftsliv

Seksjon for park, idrett og friluftsliv har ansvaret for drift og vedlikehold av utendørs idrettsanlegg, parker og friområder. Dette omfatter parkområdene i Ås sentrum og ved Moer sykehjem, idrettsanlegget ved Ås stadion, Nordby kunstgressbane, Bjørnebekkbanen, Kroerbanen og baneanlegget ved Ås videregående skole. (Idrettshallene er eiendomsavdelingens ansvarsområde). Det er to kunstgressbaner i Ås kommune; ved Nordby idrettsplass og på Ås stadion. I tillegg er det løpebane med kunststoffdekke på Ås stadion. Videre har seksjonen ansvaret for vintervedlikehold, feiing, plenklipping og grøntskjøtsel ved skoler, barnehager, omsorgsboliger, aldersboliger, sykehjem m.m. Friområdene ved Breivoll, Berg og Tangen er også en del av denne seksjonens ansvarsområder. Oppkjøring av skiløyper hører også til seksjonen, men dette utføres i regi av Skiforeningen. Alle vedlikeholdsoppgaver utføres i hovedsak med egne engasjerte ansatte, bortsett fra oppkjøring av skiløyper. Totalt budsjett for seksjonen utgjør ca. 4,7 mill. kr. pr. år; fordelt med ca. 1,4 mill. kr. på idrett, ca. 2,3 mill. kr. på parker og ca. 1 mill. kr. på friområdene.

VAR-sektoren

VAR-sektoren omfatter kommunale hovedanlegg for vann og avløp, stikkledningsanlegg fram til grunnmur for alle kommunale bygg samt håndtering av gebyrer for vann, avløp og renovasjon.

VA-norm for Ås kommune.

 Ås kommune kjøper vann fra Oppegård kommune, og har avtaler om reservevann med Ski, Frogn og Vestby kommuner samt MOVAR.

 Det er ca 160 km hovedledninger for vann og ca 200 km hovedledninger for avløp i Ås kommune.

 Kommunen har ca 40 pumpestasjoner for vann og avløp samt tre høydebasseng for vannforsyning beliggende i Aschjemskogen, Bollerudåsen og Vardåsen.

 Ås kommunes spillvannsnett føres til to interkommunale renseanlegg; Nordre Follo Renseanlegg, som ligger ved Tusenfryd, og Søndre Follo Renseanlegg ved Emmerstadbukta i Vestby kommune.

Med virkning fra 01.01.2007 skal alle abonnenter ha installert vannmåler. Målt forbruk danner grunnlaget for beregning av årsgebyrer for vann og avløp. Abonnentene er forpliktet til å foreta avlesing av vannmåleren 31.12.hvert år, og sende informasjon om målerstanden umiddelbart til kommunen.

Kommunen har vedtatt hovedplaner for vannforsyning og avløp og vannmiljø. Disse planene legges til grunn for nyanlegg og rehabiliteringer.

Arbeidet med opprydding av avløpsforholdene i spredt bebyggelse er prioritert. Alle private avløpsanlegg skal i prinsippet være oppdatert innen 01.01.2009. Dette er et viktig ledd i arbeidet med å oppnå fastsatt vannkvalitet i kommunens innsjøer og elver og bekker;jfr vannforvaltningsforskriften. 2012.

Årlige driftsbudsjett for vann og avløp utgjør henholdsvis 7 og 11 mill.kr. ca .

Ca 2/3 av vannbudsjettet går til kjøp av vann, og ca 2/3 av avløpsbudsjettet går til drift av de to renseanleggene.

Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer.
Kommunale VAR- og feiegebyrer for 2010(pdf-format)

Håndtering av husholdningsavfall er kommunalt ansvar, mens utføres av Follo ReN IKS.

Follo ReN IKS har ansvaret for driften av Bølstad miljøstasjon. Ås kommune betaler årlig driftstilskudd til Follo Ren IKS.

Kontaktperson med henhold til drift av VA-anleggene er enhetsleder for vann, avløp og renovasjon Jan Fredrik Aarseth. E-postadresse: jan.fredrik.aarseth@as.kommune.no ; telefonnummer: 64 96 24 23 / 959 39 728.

Kontaktperson mht avløpsforhold/utslippstillatelse i spredt bebyggelse og fritidsbebyggelse er avdelingsingeniør Børge Løvdal Eilertsen E-postadresse: borge.eilertsen@as.kommune.no ; telefonnummer: 64 96 24 28

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

De aller fleste drifts-og vedlikeholdsoppgavene i VA-sektoren utføres av egne ansatte.

Ansatte ved uteseksjonen er  Thor Ivar Westad (formann),Rune Danielsen, Finn Andersen (delvis vei) og Michael Bergqvist.

Ekstraordinære hendelser på kommunens vann-og avløpsanlegg utenfor ekstraordinær arbeidstid kan meldes på vakttelefonnummer 959 39 727.