Oversikt over flomveier i Ås sentrum
  

Flomveier

Flomveier skapes når overvannsnettet, fordrøyning og infiltrasjonssystemer ikke lenger klarer å ta unna regnvannet. Flomveier følger gjerne lavbrekk i terrenget, veier med opphøyde kanter og andre arealer i vannets fallretning.

Når det skal dimensjoneres for overvannshåndtering må det tas hensyn til flomveier. Det gjelder i eksisterende bebyggelsesområder som får en rehabilitering/ oppgradering og nyutviklede områder. Flomveiene skal opprettholdes, beskyttes og oppgraderes hvis det trengs i forhold til dimensjoneringskriteriene. Det gjelder også områder hvor det ikke eksisterer flomveier, det vil si at nye flomveier må lages i henhold til flomkriteriene.

Ås kommune har laget et 3D kart over drenslinjene i hele Ås kommune. Klikk på lenken under, zoom inn å utforsk den digitale flomverdenen. (Bare 2D kartet fungerer på mobile enheter.)

3D Kartlaget er midlrtidig ute av drift. Vi kommer tilbake med oppdatert og forbedret versjon:)

Drenslinjer 3D

Drenslinjer i 2D

Sistnevnte kart kan for øvrig åpnes ved å scanne QR-koden.

QR-kode for 2D flomveier i Ås kommune