icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Byggesaksbehandling

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Teknisk

  Beskrivelse

  Tjenesten er lovpålagt og skal sørge for at saksbehandling av byggesaker, delesaker og seksjoneringssaker blir utført i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Behandlingsprosessen er detaljert beskrevet i Plan- og bygningsloven med forskrifter, Lov om eierseksjoner og Forvaltningsloven.
  Formålet med tjenesten er å utføre saksbehandling for målgruppen og ivareta både tiltakshavers og berørte parters interesser, så vel som de generelle samfunnsinteresser og oppfylle de politiske føringer som ligger i kommunens arealplaner

  Målgruppe

  Kommunens innbyggere, utbyggere, Ås kommune selv og andre som har planer om å gjennomføre byggetiltak, dele eiendom eller opprette eierseksjoner.

  Kriterier/vilkår

  • Før søknaden kan behandles, må den være komplett, dvs. den må være fullstendig utfylt og i innenfor gjeldende lover og regelverk. Den må også være i samsvar med gjeldende reguleringsplan, eventuelt må det være en begrunnet søknad om dispensasjon fra plan, lov eller forskrift
  • Fullstendige søknader skal kommunen behandle innen de frister som gjelder for saksbehandlingen.
  • Behandlingsgebyrenes størrelse blir fastsettes av kommunestyret ved den årlige budsjettbehandlingen.
  aaa
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Når kommunen mottar en byggesøknad, delesøknad eller seksjoneringssøknad vil saksbehandler gå gjennom søknaden for å se om den er komplett. Ved mangler vil søker bli underrettet for å kunne rette opp søknaden. Dersom det er omfattende mangler, kan hele søknaden bli returnert.
  Når søknaden er komplett vil søknaden bli behandlet uten unødig opphold, og innenfor de fastsatte frister, enten administrativt eller av politisk utvalg.
  Når det er gjort vedtak i sakene, blir partene underrettes om vedtaket, med opplysning om klageadgang.
  Søknadsskjemaene kan også lastes ned via internett, www.dibk.no eller www.follokom.no Opplysninger om krav til søknaden og rettledningsmateriell for utfylling kan fås på de samme steder.
  Når søknaden er kommet inn til kommunen vil søker få tildelt saksbehandler. Opplysninger om dette blir gitt søker. All senere kontakt skjer mellom søker og tildelt saksbehandler.
  For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det, før søknaden sendes inn i bygge- og delesaker, holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte parter og organer. Gjennom forhåndskonferansen vil det også kunne gis opplysninger om forventet saksbehandlingstid.
  Klagesaker blir behandlet av politisk utvalg før den blir oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Bygg- og geodataavdelingen

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Bygg- og geodataavdelingen

  Kontaktpersoner

  Navn:Arve Bekkevard
  Tittel:Bygnings- og geodatasjef
  Mobil:909 60 389
  Epost:Arve.Bekkevard@as.kommune.no
 • Andre opplysninger

  Søkeord

  Byggesaksbehandling, byggesak, nybygg, renovering, utvidelse, bygningsloven, garasje, uthus, hytte, bygge

  Oppdatert:
  2018-11-08 09:47